U bent hier:

Standpunt ontwikkelingen UBO-register

Wat is de mening van FBNed over bijvoorbeeld de kabinetsplannen of het openbaar aandeelhoudersregister?
Wat maakt dat beleid of wet- en regelgeving anders uitpakt voor familiebedrijven?
In hoeverre is er sprake van een gelijk speelveld voor familiebedrijven t.o.v. andere ondernemingsvormen?


Over deze en andere relevante vragen neemt FBNed regelmatig standpunten in en brengt deze onder de aandacht bij politici en beleidsmakers. HIeronder vind je onze standpunten.

08/12/2017

FBNed voert actief lobby rondom het zogenaamde UBO-register. De verplichting tot het voeren van een UBO-register komt uit de Europese Anti Money Laundering Directive (AMLD).Het doel van de richtlijn, en daarmee van het op te richten register, is het voorkomen van het gebruik van het financiële stelstel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering. Wij onderschrijven dit doel. 

Wij willen ook dat het UBO-register een adequaat middel is, maar zonder dat er sprake is van onwenselijke en onbedoelde gevolgen voor de vele eigenaren van familiebedrijven die te goeder trouw ondernemen en meestal hun gehele vermogen in een onderneming hebben vastzitten. Wij zijn van stellige mening dat zo’n effectief register mogelijk is.
Onze hoofdboodschap is drieledig en is in detail terug te lezen op ons commentaar in het kader van de internetconsultatie:

  • Een openbaar UBO-register maakt een te grote inbreuk op de privacy en gaat veel te ver voor het beoogde doel, te weten fraudebestrijding. Een semipubliek register conform de richtlijn is meer dan voldoende. 
  • Het begrip UBO moet volledig helder zijn voordat de Tweede Kamer kan instemmen met invoering van het UBO-register. Zonder deze helderheid is het onmogelijk te beoordelen of de voorgestelde wet het beoogde doel bereikt. 
  • Nederland moet een register voor ‘trustachtige entiteiten’ overwegen waar alleen bevoegde instanties toegang tot hebben, conform de mogelijkheden die de richtlijn biedt.

Status in de lidstaten en specifiek Nederland

Alle lidstaten van de Europese Unie zijn verplicht op basis van AMLD4 een register in te stellen waarin gegevens worden opgenomen over de uiteindelijke belanghebbenden van in de Europese Unie gevestigde rechtspersonen en andere entiteiten. Deze uiteindelijke belanghebbenden worden ‘ultimate beneficial owners’ (UBO’s) genoemd en het nieuwe register heet daarom het ‘UBO-register’. De lidstaten van de Europese Unie zijn verplicht om per 26 juni 2017 te beschikken over een zogenoemd UBO-register. Veel lidstaten, waaronder Nederland, hebben deze deadline niet gehaald.
Op 31 maart 2017 heeft Nederland via internetconsultatie een concept UBO-wetsvoorstel openbaar gemaakt (zie hier onze reactie hierop). Uit het concept wetsvoorstel volgt onder meer dat het Nederlandse UBO-register deel zal uitmaken van het Handelsregister en dat een groot deel van de in het UBO-register op te nemen informatie publiek toegankelijk zal zijn. 
FBNed is fel tegenstander van een publiek toegankelijk register. De hoofdredenen zijn dat het niet bewezen effectief is, hier vang je geen boeven mee. En een openbaar register lijkt mogelijk zelfs contraproductief te werken. Daarnaast is een publiek toegankelijk register een grove inbreuk op ons fundamentele recht op privacy. Bovendien zouden de (veiligheids)gevolgen verregaand kunnen zijn voor de ondernemende families. 
Het Ministerie van Financiën heeft op 18 september 2017 aangegeven dat alle consultatiereacties momenteel zorgvuldig worden bestudeerd en verwerkt. Het definitieve UBO-wetsvoorstel zal naar verwachting begin 2018 naar de Tweede Kamer worden gezonden. Het Nederlandse UBO-register kan dan in de zomer van 2018 operationeel zijn.
FBNed blijft met het Ministerie in gesprek. 

Status in de Europese Unie

AMLD4 is nog niet omgezet in regelgeving in de Europese lidstaten en er ligt al een conceptversie voor de volgende aanpassing op deze richtlijn, AMLD5. Er is nu in heel Europa een discussie of AMLD4 überhaupt wel wettelijk toegestaan is, maar AMLD5 lijkt nog een stap verder te gaan. Dit gaat met name om de wens van het verlagen van het eigendomspercentage dat een UBO impliceert van 25% naar 10%, de verplichting tot een openbaar register wat in AMLD4 nog optioneel is, en de koppeling van de UBO-registers tussen de verschillende EU-lidstaten. 
Het lijkt erop dat het conceptvoorstel van AMLD5 politiek niet haalbaar is, maar toch zijn wij hier heel waakzaam. In de lobby tegen de doorgeslagen wens naar transparantie zijn wij met name actief via European Family Businesses (EFB) waar FBNed bij aangesloten is. 

Leden